ഈ ലോക കപ്പ് ആര് നേടും?

ഈ ലോക കപ്പ് ആര് നേടും?

https://pollie.app/qyz8g
6 votes
3 votes