ആരെ അടിക്കാൻ കിട്ടിയാൽ അടിക്കും?

https://pollie.app/mq40o